P E N Z I O N   R O N O X – U B Y T O V A C Í   Ř Á D

 

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit provozovateli penzionu platný doklad totožnosti.
 • Platba za ubytovací služby musí být provedena předem hotově nebo bankovním převodem. Host obdrží klíč od hl. vchodu a pokoje.
 • Ubytování je v den příjezdu možné od 15:00 do 16:00. Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze je-li to dohodnuto předem (telefonem nebo e-mailem).
 • Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 18:00, není-li objednávkou sjednáno jinak.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.
 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.
 • Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji nebo na terase.
 • V době od 22:00 do 6:30 je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout elektrospotřebiče, uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu zabouchnout vchodové dveře penzionu.
 • Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 10:00. Při přesažení této doby mu bude účtován další započatý den.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 • Ve všech prostorách penzionu i na pokojích je přísný zákaz kouření.
 • Při nedodržení provozního řádu je majitel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

Přeji Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu. 

 

Vít Mladý, DiS. 

majitel penzionu